Sunday, July 27, 2014

Bakit ako naniniwalang ang tunay na Iglesia ay ang Iglesia Ni Kristo: Ang Hiwaga sa Buhay ng Huling Sugo

Ka Felix Ysagun Manalo
Unang una na lamang, matalinhaga ang pagusbong ng paniniwalang ito. Sa loob lamang ng isang daang taon, lumago bilang isang pandaigdigang organisasyong pang-relihiyon ang Iglesia Ni Kristo. Sa kasalukuyan, mayroong Iglesia sa bawat panig ng mundo. Isang daang lahi ang naniniwala sa mensahe ng Totoong Dios na ipinalaganap at ipinaglaban ni Felix Ysagun Manalo.

Alam ito ng mga taong nag-aral ng malaliman tungkol sa relihiyon--na ang bawat bansa ay pinagkalooban ng pagkakataon ng Tunay na Dios na biyayaan ng mga Mensahero, mga taong magpapalaganap ng tunay na mensahe tungkol sa pagkaligtas ng tao.

Hindi pangkaraniwan ang mga mensaherong ito. Ilan nga sa kanila ay naging paksa pa ng Hula. Sa aking pag-aaral hingil sa INC, lubos akong kumbinsido na si Felix Ysagun Manalo ang inihulang magsasabuhay at magpapalaganap ng tunay na mensahe ng Dios sa mga tao.

Ano-ano ang mga talinhagang ito na siyang nagpapatunay sa pagiging totoong sugo ni Ka Felix Ysagun Manalo?

Unang una lamang, ang lugar ng kanyang kapanganakan. Tulad ng mga sugo noong una, ipinanganak si Ka Felix sa isang lugar na may dalawang katawan ng tubig--ang ilog Pasig at Laguna de Bai. Batay sa mga nakasaksi noong panahong yaon, ang Taguig ay isang pamayanan ng mga mangingisda at magsasaka. Si Mariano, ang kanyang ama, ay isa noong magsasaka.

Matalinghaga ito sapagkat hindi baga naging magsasaka ng tunay na mensahe ng Dios ang Sugo? Kinasangkapan ng Dios ang Kapatid na Felix Manalo upang maibuway o maipakalat ang binhi ng kaligtasan sa mga bukirin ng mga tao, lalaong baga'y, ang buong sandaigdigan?

At tulad ng mga unang disipulo, lalo na sina Simon Pedro,  naging mangingisda ang Sugo, na siyang nagsalba sa milyon-milyong kaluluwa tungo sa kaligtasan? Hindi baga sa isang mangingisda ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo ang tunay na Iglesia?

Pangalawa, tinawag ng Panginoon si Ka Felix sa edad na katorse. Hindi baga ito rin ang edad ng Panginoong Hesus nang siya ay nakipagdiskurso sa mga Phariseo at Saduceo sa loob mismo ng templo? Kung pagaaralan ang Banal na Biblia, sadyang bata pa lamang ang mga sugo sa Biblia nang una silang tinawag ng Panginoon.

Ikatlo, tulad ng mga unang sugo, dumaan sa pakikibaka ang Sugo. Hindi politikal na pakikibaka ang dinaanan ng Sugo, kundi sa mas mataas na pananaliksik ang kanyang isinagawa. Tulad ng ibang sugo, dumaan sa pananaliksik si Ka Felix Manalo. Sa kanyang pagka-uhaw sa tunay na landas tungo sa pagkaligtas, iba-ibang grupong panrelihiyon ang kanyang sinamahan.

Naririyang sumanib siya sa mga Metodista, sa mga Adventists at iba pang pangkating panrelihiyon. Sa bawat pagsanib niya, nakakita siya ang ilang butil ng katotohanan. Ngunit, hindi naging sapat ito para sa Sugo sapagkat nais niyang tuklasin ang tunay na mensahe ng Iisang Dios.

Ka Felix Ysagun Manalo
Sa kanyang pagkauhaw sa Dios, hindi siguro ubos akalain ni Kapatid na Felix na kanyang masusumpungan ang Katotohanan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkatuklas sa tunay na mensahe ng Dios. Tulad din ng yapak na dinaanan ng mga unang sugo, biniyayaan ng Dios ng panahon si Ka Felix na upang sa tatlong araw at gabi, kanyang masusumpungan ang Katotohanang kanyang dadalhin at papalaganapin hanggang sa kanyang huling hininga.

Isa ring hiwala ang pagkapili ng Punta Santa Ana sa Maynila ang unang lugar kung saan kanyang iproproklama ang tunay na mensahe ng Dios. Hindi batid ng marami na ang Punta sa Santa Ana ay siyang pinakalumang pamayanan ng mga Pilipino. Sa katunayan, sentro ang Santa Ana ng isang lumang kahariang Pinoy. Bago pa man ang pagkatatag ng Kaharian ng Tundo, mayroon nang matatag na pamayanan sa Lamayan, ang ngayo'y Santa Ana. Lumang pamayanan na ang Punta, katawagan sa lugar ng mayroong espesyal o mahalagang layon. Sinasabing kaya ito tinawag na "Punta" ay sapagkat may hiwaga kung bakit "puntahan" ito ng mga unang Pilipino na isang pamayaan sa Ilog Pasig. Banal para sa mga unang Pilipino ang lugar na ito.

Isang hiwaga kung bakit isinugo ng Dios si Ka Felix Manalo sa Punta, sa Santa Ana. Ito kaya'y nangangahulugan na dito sisibol ang Katotohanan na siyang kakalat sa pinaka huling panig ng mundo? Napatunayan nang natupad ang hiwagang ito sapagkat naikalat na sa iba't-ibang sulok ng mundo ang Iglesia.

Isa pang hiwaga ay ang pagsugo ni Kapatid na Felix sa pamayanan ng Tondo. Batid ng lahat na ang Tondo ay isa ring lumang pamayanan na itinatag bago pa man ang pagpasok ng mga mananakop mula sa Espanya. Naiugat ang Katolisismo sa Tondo. Sa pagkalat ng mensahe ng Sugo sa Tondo, nangangahulugan ito ng pagkabunot ng maling paniniwala sa mismong lugar kung saan ito unang itinanim sa Luzon.

Hiwaga ding maituturing na nakapag-aral sa Estados Unidos ang Kapatid na Felix Manalo. Hindi baga ang turing sa Estados Unidos ay bagong bayan? Naging lugar ng pagkasaliksik sa tunay na mensahe ng Biblia ang Estados Unidos.

Sa mga nakasumpong at nakasaksi, mayroong hiwaga sa bawat pagkakataong nangangasiwa si Kapatid na Felix Manalo. Marami sa mga nakatatanda ang nagpapatunay na sa panahong yaon na nabubuhay pa ang Sugo, maraming mga pagkakataon na nakakakita sila ng isang mahiwagang balunbon ng ulap habang nangangasiwa sa pagsamba ang Sugo.

Ako ay hindi ipinanganak na kaanib ng Iglesia ngunit nasaksihan ko ito nang maswerteng makasumpong ako ng iilang beses na nangasiwa ang anak ng sugo, ang namayapa nang si Kapatid na Erano Manalo sa templo sa Quezon City. Tulad ng mga nasaksihan ng mga matatandang kaanib ng Iglesia, nakita ko ang lakas ng pamamahayag ni Ka Erdy na lalaong baga'y sumusuot sa kailaliman ng iyong puso at kaluluwa. Hindi iilang beses akong napaiyak noong aking naririnig ang kanyang tinig.

Matagal rin akong nagsaliksik hingil sa tunay na mensahe ng Dios hinggil sa kaligtasan. Ilan ding pangkating grupo ang aking inaniban maliban lamang sa isa , na hinding hindi ko sasamahan sapagkat batid kong mali at baluktot na landas ang kanilang tinatahak nang kanilang pinaniniwalaan na sila rin mismo ay Dios.

Sa ilang dekada kong pananaliksik, nabatid kong katotohanan ang paniniwala sa Iglesia ni Kristo sapagkat mensahe nito ay ang landas tungo sa Bagong Bayang Banal. Batid ito ng mga mag-aaral ng Biblia--ang tunay na landas ay ang pagkakilala sa IIsang Dios at ang pangangasiwa sa kawan o grupo ng mga mananampalataya ni Panginoong Hesukristo.

Ito ang sandigan ng katotohanan--ang maniwala sa Iisang Tunay na Dios at ang pangangasiwa ng Panginoong Hesukristo.

Kung sinasandigan mo ang Katotohanang ito, mapapansin mo ang isang hiwaga--at ito'y tunay--sa iyong buhay--magkakaroon o makakasumpong ka ng Kaayusan.

Kaayusan ang isang hiwagang mapapansin mo sa iyong buhay--hiwagang tanda na ikaw ay nasasa makatotohanang landas tungo sa Bayang Banal.

Pansinin-- may kaayusan ang buhay ng mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Hindi lamang ito makikita sa kanilang pagsamba kundi kitang kita ito sa buhay at kabuhayan ng mga kaanib.

Ako ay nagbibigay patotoo sa mga hiwagang ito, patunay lamang ng pagka sugo ni Ka Felix Ysagun Manalo.

Nagpapasalamat ako sa Dios na Mahabangin sapagkat iginiya niya ako sa landas kung saan ang mga tunay na kaanib ng kawan ng Panginoong Hesukristo ay may kaayusan at kaginhawaang namumuhay.

Purihin ang IIsa at Totoong Dios!
Purihin ang Panginoong Hesukristo!