Friday, August 2, 2013

ang tunay na yaman

ang makamundong pagnanasa ang siyang sanhi ng katiwalian sa mundo. ang pag-aangkin sa mga bagay sa mundong ito at ang kaakibat nitong pagpuri mula sa lipunan ang nagbubunsod sa mga tao upang kalimutan ang "hiya"

ano ang meron sa kayamanan at ipinagpapalit ng isang tao ang kanyang kaluluwa upang yakapin ito at simutin? papuri sa isang mayaman ay panandalian lamang.

ang tunay na kayamanan ay ang mga kaalaman na iyong ipinamamahagi sa mas malawak na hanay ng mga mamamayan.

ang tunay na kayamanan ay ang pagtulong sa mga balo, sa mga alipin, sa mga ulila at sa mga mahihirap.

ang tunay na kayamanan ay yaong maabot mo ang silong ng langit at makapamalagi sa banal na bayang inihanda ng Dios sa Kanyang mga alipin.